W poprzednim wpisie, który znajdziesz tutaj, opisaliśmy jak działa DALL.E 2 – czyli system sztucznej inteligencji kreujący obrazy i grafiki w oparciu o tekst. Dzięki DALL.E 2 możliwe jest stworzenie nowych grafik i obrazów jak również modyfikacja już istniejących na podstawie opisu tekstowego.

Jak korzystać z DALL.E 2?

Aby korzystać z DALL.E 2 konieczne jest założenie konta oraz akceptacja podstawowych zasad DALL.E 2. 

Na podstawie Terms of Use DALL.E 2 (czyli inaczej Regulaminu) przesyłając tekst do DALL.E 2, użytkownik udziela właścicielowi oprogramowania DALL.E 2 (OpenAI) i spółkom stowarzyszonym:

niewyłącznej, ogólnoświatowej, wolnej od tantiem, w pełni opłaconej, zbywalnej, podlegającej sublicencjonowaniu, wieczystej, nieodwołalnej licencji na kopiowanie, wyświetlanie, przesyłanie, wykonywanie, rozpowszechnianie, przechowywanie, modyfikowanie i w inny sposób wykorzystywać treści użytkownika (powstałych grafik – przyp. dotlaw) do jakichkolwiek celów związanych z OpenAI w jakiejkolwiek formie, medium lub technologii znanej obecnie, lub opracowanej później.

Innymi słowy, tworząc grafikę przy użyciu DALL.E 2 użytkownik wyraża zgodę na to, aby właściciel oprogramowania:

Warto zatem podkreślić, że nawet gdy na podstawie stworzonego tekstu powstanie wyjątkowa grafika, to: (I) autor tekstu nie jest posiadaczem/właścicielem praw autorskich do tej grafiki (II) nie jest wykluczone że z tej grafiki skorzysta również ktoś inny niż autor tekstu. 

Co to oznacza jednak w praktyce?

W praktyce oznacza to, że chcąc korzystać z DALL.E 2 w ramach jakiejkolwiek działalności zarówno twórczej jak i ściśle zawodowej należy się poważnie zastanowić nad tym, do tworzenia jakich grafik chcesz wykorzystać DALL.E 2

Chcemy zwrócić Twoją uwagę na dwie kwestie.

Licencja

Po pierwsze, tak jak wspomnieliśmy właścicielowi zostaje udzielona licencja (opisana w Terms of Use). Tym samym może on dysponować stworzonymi grafikami. 

Sztuczna inteligencja a prawo autorskie

Po drugie, zgodnie z przepisami prawa autorskiego utworem w rozumieniu tych przepisów jest wytwór będący działalnością człowieka. Co za tym idzie, nie można uznać, że grafiki stworzone przy użyciu systemów AI są utworami w rozumieniu prawa autorskiego, a tym samym, że przysługuje im gwarantowana tymi przepisami ochrona**.

Podsumowanie


** Zgodnie z rozumieniem treści art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: „Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).”

Dla działalności twórczej o indywidualnym charakterze konieczny jest czynnik ludzki. Innymi słowy, utwór  A. Niewęgłowskiego, w komentarzu Prawo autorskie. Komentarz, Warszawa 2021: „Utworem jest przejaw działalności człowieka. Spełniwszy warunki wskazane w przepisie, osoba fizyczna może doprowadzić do powstania przedmiotu prawa autorskiego. Nie stanowią utworu wytwory generowane przez aplikacje komputerowe, które imitują ludzki proces kreacji (tzw. sztuczna inteligencja). Żeby uznać określony rezultat za utwór, człowiek musi mieć decydujący wpływ na jego powstanie (nadając mu cechy, które sprawiają, że ma twórczy i indywidualny charakter).”