We help to find
What are you looking for?

Polityka prywatności dotlaw

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych:

 1. wszystkich osób odwiedzających i korzystających ze strony internetowej www.dotlaw.co oraz domen powiązanych (dotlaw.eu, dotlaw.fr, dotlaw.es i meetuplegalit.pl)
 2. wszystkich osób, które śledzą fanpage dotlaw na Facebooku, LinkedIn i Instagramie oraz wchodzą z nimi w interakcje; 
 3. wszystkich osób, które kontaktują się z dotlaw za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, formularza kontaktowego na WWW lub innych dostępnych kanałów komunikacji; 
 4. klientów; 
 5. kandydatów na pracowników; 
 6. naszych partnerów biznesowych (doradców lub konsultantów, wykonawców, podwykonawców i dostawców usług na rzecz dotlaw); 
 7. subskrybentów naszego newslettera; 
 8. osób uczestniczących w wydarzeniach i webinarach, które organizujemy;
 9. osób korzystających z naszej platformy szkoleniowej https://akademia.dotlaw.co

jest dotlaw Skrzywanek Stępniowski i Wspólnicy sp. k., z siedzibą we Wrocławiu (50-060) przy pl Solnym 2/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000859963,  numer NIP: 8971884477 oraz numer REGON: 380163101; email: contact@dotlaw.co (dalej jako “dotlaw”).

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

 1. osoby odwiedzające i korzystające ze strony internetowej dotlaw:
  • zapewnienie właściwego funkcjonowania technicznego naszej strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • udzielanie odpowiedzi na otrzymane zapytania i zapytania ofertowe (art. 6 ust. 1 lit f RODO);

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej i udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie.

 1. osoby, które śledzą fanpage dotlaw na Facebooku, LinkedIn i Instagramie oraz wchodzą z nimi w interakcje:
  • promocja naszych produktów i usług oraz budowanie pozytywnego wizerunku dotlaw (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
  • udzielanie odpowiedzi na otrzymane zapytania ofertowe i produktowe (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do obserwowania naszych profili w social media i udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie.

 1. osoby, które kontaktują się z dotlaw za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, formularza kontaktowego na WWW lub innych dostępnych kanałów komunikacji:
  • udzielanie odpowiedzi na otrzymane zapytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania.

 1. klienci:
  • gdy jesteś bezpośrednio stroną umowy o świadczenie pomocy prawnej zawieranej z dotlaw: zawarcie i wykonywanie umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO) oraz spełnienie przez dotlaw obowiązków prawnych związanych z zawarciem umowy i świadczeniem pomocy prawnej (m. in. wynikających z przepisów ustaw regulujących wykonywanie zawodów prawniczych, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz przepisów prawa podatkowego w zakresie tzw. raportowania schematów podatkowych) (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
  • gdy przy zawieraniu umowy o świadczenie pomocy prawnej działasz jako reprezentant naszego klienta – osoby prawnej: właściwa identyfikacja drugiej strony jako strony umowy i zawarcie umowy z podmiotem, w imieniu którego działasz (art. 6 ust. 1 lit f RODO), spełnienie przez dotlaw obowiązków prawnych związanych z zawarciem umowy i świadczeniem pomocy prawnej (m. in. wynikających z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz przepisów prawa podatkowego w zakresie tzw. raportowania schematów podatkowych) (art. 6 ust. 1 lit c RODO) oraz bieżący kontakt dotyczący świadczonych usług i współpracy pomiędzy drugą stroną umowy a dotlaw (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
  • gdy jesteś osobą kontaktową wskazaną przez naszego klienta w umowie o świadczenie pomocy prawnej bądź zlecasz nam usługi w ramach umowy zawartej z organizacją, w imieniu której kontaktujesz się z nami: bieżący kontakt dotyczący świadczonych usług i współpracy pomiędzy drugą stroną umowy a dotlaw (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
  • spełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości związanych z prawidłowym rozliczeniem i zaksięgowaniem płatności za usługi nabywane od dotlaw (art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z przepisami prawa podatkowego i przepisami o rachunkowości);
  • realizacja prawnie uzasadnionych interesów dotlaw takich jak: windykacja i dochodzenie należności wynikających z Umowy oraz ustalenie, dochodzenia i obrona przed roszczeniami wynikającymi z Umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W zakresie wynikającym z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz gdy jesteś bezpośrednią stroną umowy zawieranej z dotlaw podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub jest niezbędne do zawarcia umowy z dotlaw.

 1. kandydaci na pracowników:
  • przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego oraz ocena Twoich zdolności, kompetencji i przydatności do pracy na stanowisku, na które aplikujesz (art. 6 ust. 1 lit b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  • przechowywanie dokumentacji związanej z Twoją aplikacją o pracę dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – o ile wyrazisz na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  • wypełnienie obowiązków prawnych, które wynikają z przepisów Kodeksu pracy oraz innych przepisów polskiego prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit c RODO).

W zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy (art. 221 Kodeksu Pracy) podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne i nie jest warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chcesz abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w zakresie szerszym niż określony w przepisach Kodeksu Pracy, po prostu nie umieszczaj ich w swojej aplikacji.

 1. nasi partnerzy biznesowi (doradcy lub konsultanci, wykonawcy, podwykonawcy i dostawcy usług na rzecz dotlaw):
  • gdy jesteś bezpośrednio stroną umowy zawieranej z dotlaw: zawarcie i wykonywanie umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO) oraz spełnienie przez dotlaw obowiązków prawnych związanych z zawarciem umowy i współpracą (m. in. wynikających z przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz z przepisów prawa podatkowego) (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
  • gdy przy zawieraniu umowy działasz jako reprezentant naszego kontrahenta – osoby prawnej: właściwa identyfikacja drugiej strony jako strony umowy i zawarcie umowy z podmiotem, w imieniu którego działasz (art. 6 ust. 1 lit f RODO) oraz bieżący kontakt dotyczący świadczonych usług i współpracy pomiędzy drugą stroną umowy a dotlaw (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
  • gdy jesteś osobą kontaktową wskazaną przez naszego kontrahenta w umowie: bieżący kontakt dotyczący świadczonych usług i współpracy pomiędzy drugą stroną umowy a dotlaw (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Jeżeli jesteś stroną umowy zawieranej z dotlaw, podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub jest niezbędne do zawarcia umowy z dotlaw.

 1. subskrybenci naszego newslettera:
  • informowanie o naszych usługach i produktach oraz budowanie pozytywnego wizerunku dotlaw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • marketing bezpośredni usług dotlaw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizowania subskrypcji naszego newslettera.

 1. osoby uczestniczące w wydarzeniach i webinarach, które organizujemy:
  • organizacja i umożliwienie Ci uczestnictwa w wydarzeniu lub webinarze (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  • w przypadku wydarzeń o charakterze odpłatnym – spełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości związanych z prawidłowym rozliczeniem i zaksięgowaniem płatności za udział w wydarzeniu (art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z przepisami prawa podatkowego i przepisami o rachunkowości);
  • zapewnienie właściwego funkcjonowania technicznego webinarów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniu lub webinarze.

 1. osoby korzystające z naszej platformy szkoleniowej https://akademia.dotlaw.co:
  • umożliwienie Ci korzystania z platformy i jej funkcjonalności (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  • w przypadku zakupu materiałów o charakterze odpłatnym na platformie – spełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości związanych z prawidłowym rozliczeniem i zaksięgowaniem płatności za udział w wydarzeniu (art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z przepisami prawa podatkowego i przepisami o rachunkowości);
  • zapewnienie właściwego funkcjonowania technicznego platformy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do korzystania z naszej platformy szkoleniowej. 

W przypadku: 

 1. osób odwiedzających i korzystających ze strony internetowej dotlaw, które zdecydują się skontaktować z nami przetwarzamy: Twój adres e-mail oraz treść wiadomości, którą nam wyślesz;
 2. osób, które śledzą fanpage dotlaw na Facebooku, LinkedIn i Instagramie oraz wchodzą z nimi w interakcje przetwarzamy: Twoje imię, nazwisko, wizerunek (zdjęcie profilowe), identyfikator związany z portalem społecznościowym oraz adres e-mail;
 3. osób, które kontaktują się z dotlaw za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, formularza kontaktowego na WWW lub innych dostępnych kanałów komunikacji przetwarzamy: Twoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu lub inne informacje, które dobrowolnie nam podasz;
 4. klientów przetwarzamy: Twoje imię i nazwisko, stanowisko, służbowy adres e-mail i numer telefonu oraz informacje, które przekażesz nam w związku ze świadczeniem pomocy prawnej; dodatkowo, jeżeli jesteś bezpośrednią stroną umowy z dotlaw przetwarzamy Twój numer NIP oraz dane niezbędne do rozliczenia podatkowego świadczonych usług;
 5. kandydatów na pracowników przetwarzamy: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i wcześniejszym zatrudnieniu oraz inne informacje, których podanie jest obowiązkowe zgodnie z przepisami polskiego prawa lub które dobrowolnie nam podasz;
 6. naszych partnerów biznesowych (doradców lub konsultantów, wykonawców, podwykonawców i dostawców usług na rzecz dotlaw) przetwarzamy: imię i nazwisko, stanowisko, służbowy adres e-mail i numer telefonu, a w przypadku partnerów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą – także numer NIP oraz dane niezbędne do rozliczenia podatkowego świadczonych na rzecz dotlaw usług;
 7. subskrybentów naszego newslettera przetwarzamy: imię i nazwisko oraz adres e-mail;
 8. osób uczestniczących w wydarzeniach i webinarach, które organizujemy przetwarzamy: imię i nazwisko oraz adres e-mail, a w przypadku wydarzeń o charakterze odpłatnym dane niezbędne do rozliczenia podatkowego
 9. osób korzystających z naszej platformy szkoleniowej https://akademia.dotlaw.co przetwarzamy: imię i nazwisko oraz adres e-mail, informacje o wyniku testów szkoleniowych, a w przypadku zakupu materiałów o charakterze odpłatnym także dane niezbędne do rozliczenia podatkowego.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przechowujemy pozyskane dane osobowe przez następujący czas:

 1. osoby odwiedzające i korzystające ze strony internetowej dotlaw:
  • przez okres 5 lat od momentu wizyty na naszej stronie internetowej;
  • jeżeli zdecydujesz się na kontakt z nami Twoje dane osobowe podane w formularzu kontaktowym usuniemy niezwłocznie po rozwiązaniu Twojej sprawy.
 1. osoby, które śledzą fanpage dotlaw na Facebooku, LinkedIn i Instagramie oraz wchodzą z nimi w interakcje:
  • dane niezbędne do obserwowania naszych profili w mediach społecznościowych i udzielania odpowiedzi na Twoje zapytania za pośrednictwem tych mediów przechowujemy tak długo, jak pozostajesz obserwatorem naszych profili lub wchodzisz z nimi w interakcje, przy czym Twoje interakcje takie jak komentarze lub polubienia zostaną widoczne nawet po tym, gdy przestaniesz obserwować nasze profile, tak długo, jak ich nie cofniesz lub nie usuniesz.
 1. osoby, które kontaktują się z dotlaw za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, formularza kontaktowego na WWW lub innych dostępnych kanałów komunikacji:
  • dane niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne dla rozwiązania Twojej sprawy lub tak długo, jak wymagają tego określone w przepisach prawa okresy przedawnienia roszczeń;
  • dodatkowo, dane osobowe potrzebne nam do obrony lub dochodzenia roszczeń przechowujemy tak długo, jak wymagają tego określone w przepisach prawa okresy przedawnienia roszczeń.
 1. klienci:
  • dane osobowe pozyskane w związku z dokonaniem płatności za zakupione usługi przetwarzamy przez określony w przepisach polskiego prawa okres przechowywania dokumentacji podatkowej i księgowej;
  • pozostałe dane pozyskane w związku ze świadczeniem pomocy prawnej przechowujemy przez okres archiwizacji dokumentów związanych ze świadczeniem pomocy prawnej wynikający z przepisów ustaw regulujących funkcjonowanie zawodów prawniczych.
 1. kandydaci na pracowników:
  • jeżeli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych dla celów przyszłych rekrutacji, dane te usuwamy niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji na stanowisko, o które się ubiegasz, jednak w żadnym wypadku nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia kiedy zaaplikujesz o zatrudnienie w dotlaw;
  • jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych dla celów przyszłych rekrutacji, dane te przechowujemy do momentu wycofania Twojej zgody, jednak nie dłużej niż przez 2 lata po zakończeniu rekrutacji.
 1. nasi partnerzy biznesowi (doradcy lub konsultanci, wykonawcy, podwykonawcy i dostawcy usług na rzecz dotlaw):
  • przetwarzamy Twoje dane osobowe przez cały okres wykonywania umowy zawartej bezpośrednio z Tobą lub podmiotem, który reprezentujesz lub, dla którego jesteś osobą kontaktową, a po zakończeniu jej wykonywania, dodatkowo przez określony w przepisach prawa podatkowego oraz przepisach o rachunkowości okres przechowywania dokumentacji podatkowej i księgowej.
 1. subskrybenci naszego newslettera:
  • dane niezbędne do realizowania subskrypcji newslettera przechowujemy do czasu cofnięcia Twojej zgody na jego otrzymywanie.
 1. osoby uczestniczące w wydarzeniach i webinarach, które organizujemy:
  • dane niezbędne do umożliwienia uczestnictwa w wydarzeniu lub webinarze przetwarzamy przez okres niezbędny do ich przeprowadzenia, zaś w przypadku wydarzeń o charakterze odpłatnym dodatkowo przez określony w przepisach prawa podatkowego oraz przepisach o rachunkowości okres przechowywania dokumentacji podatkowej i księgowej.
 1. osoby korzystające z naszej platformy szkoleniowej https://akademia.dotlaw.co:
  • dane przechowujemy przez cały okres korzystania z naszej platformy oraz dodatkowo przez okres przedawnienia roszczeń związanych z korzystaniem z platformy, zaś w przypadku zakupu materiałów o charakterze odpłatnym dodatkowo przez określony w przepisach prawa podatkowego oraz przepisach o rachunkowości okres przechowywania dokumentacji podatkowej i księgowej.

KOMU MOŻEMY UJAWNIĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe:

 1. osoby odwiedzające i korzystające ze strony internetowej dotlaw:
  • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do prowadzenia naszej strony internetowej;
  • doradcy biznesowi i konsultanci obsługujący dotlaw w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług.
 1. osoby, które śledzą fanpage dotlaw na Facebooku, LinkedIn i Instagramie oraz wchodzą z nimi w interakcje:
  • operatorzy portali społecznościowych;
  • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do prowadzenia naszej strony internetowej.
 1. osoby, które kontaktują się z dotlaw za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, formularza kontaktowego na WWW lub innych dostępnych kanałów komunikacji:
  • operatorzy poczty elektronicznej;
  • operatorzy pocztowi i kurierzy;
  • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do korzystania z poczty elektronicznej i strony.
 1. klienci:
  • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do prowadzenia naszej działalności;
  • organy administracji publicznej oraz sądy (w szczególności jeśli świadczymy pomoc prawną związaną z reprezentacją przed sądami lub organami administracji publicznej);
  • nasi partnerzy biznesowi (doradcy lub konsultanci, wykonawcy i dostawcy usług na rzecz dotlaw), którzy zostaną na Twoją prośbę zaangażowani w realizację zlecenia;
  • podmioty świadczące usługi księgowe i rachunkowe na rzecz dotlaw.
 1. kandydaci na pracowników:
  • dostawcy usług z zakresu rekrutacji personelu;
  • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do zarządzania procesami rekrutacyjnymi.
 1. nasi partnerzy biznesowi (doradcy lub konsultanci, wykonawcy, podwykonawcy i dostawcy usług na rzecz dotlaw):
  • podmioty świadczące usługi księgowe i rachunkowe na rzecz dotlaw;
  • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do zarządzania w ramach struktury organizacyjnej dotlaw.
 1. subskrybenci naszego newslettera:
  • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do wysyłki newslettera.
 1. osoby uczestniczące w wydarzeniach i webinarach, które organizujemy:
  • podmioty świadczące usługi księgowe i rachunkowe na rzecz dotlaw;
  • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do organizacji wydarzeń i webinarów.
 1. osoby korzystające z naszej platformy szkoleniowej https://akademia.dotlaw.co:
  • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do prowadzenia platformy;
  • podmioty świadczące usługi księgowe i rachunkowe na rzecz dotlaw;
  • jeżeli korzystasz z platformy jako członek personelu naszego klienta, który wykupił dostęp do platformy – Twój pracodawca bądź podmiot, który polecił Tobie wykonanie szkoleń dostępnych na platformie.

  TWOJE PRAWA

  Każda osoba, której dane przetwarza dotlaw ma prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, 
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
  • w zakresie w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) lub umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO): prawo do przenoszenia danych osobowych;
  • w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów dotlaw (art. 6 ust 1 lit f RODO): prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie;
  • w zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO): prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed jej wycofaniem.

  PRZESYŁANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

  Korzystamy z Google Workspace jako dostawcy usług e-mail oraz pakietu aplikacji biurowych, więc odbiorcą Twoich danych zawartych jest Google Cloud Poland sp. z o.o. Z polityką prywatności Google możesz zapoznać się tutaj. Usługę Google Workspace skonfigurowaliśmy w sposób bezpieczny i nie przekazujemy Twoich danych poza EOG.

  Niezależnie od powyższego, niektórzy dostawcy pomocniczych usług IT, które wykorzystujemy w naszej działalności przesyłają dane osobowe do państw trzecich, w tym USA, w oparciu o mechanizm standardowych klauzul umownych, wiążących reguł korporacyjnych lub inny dopuszczony zgodnie z przepisami RODO. 

  Jeżeli masz szczegółowe pytania dotyczące transferu Twoich danych skontaktuj się z nami przesyłając e-mail na adres privacy@dotlaw.co

  ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

  Nie wykorzystujemy żadnych informacji przekazanych przez Ciebie do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

  MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

  Przetwarzamy dane osobowe użytkowników, którzy śledzą profile dotlaw na portalach społecznościowych Facebook, Instagram i LinkedIn oraz wchodzą z nimi w interakcje. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez poszczególne portale znajdziesz pod poniższymi linkami:

  ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

  Postanowienia Polityki Prywatności mogą polegać udoskonaleniom i zmianom, a najnowsze jej wersje każdorazowo będą publikowane na nasze stronie internetowej i zostaną opatrzone datą ostatniej aktualizacji.