Działalność lecznicza w Polsce jest ściśle regulowana – każdy podmiot leczniczy powinien spełniać szereg wymogów wskazanych w ustawie o działalności leczniczej, a także uzyskać wpis do odpowiedniego rejestru. Dlatego zanim podejmiesz decyzję o otwarciu przychodni, kliniki, szpitala lub prywatnego gabinetu lekarskiego, warto dowiedzieć się, jakie formalne kroki należy podjąć w tym celu. Poniżej przedstawiamy krok po kroku, w jaki sposób założyć podmiot leczniczy w Polsce.

Sformalizowanie działalności gospodarczej

Choć może się to wydawać oczywiste, warto zacząć od tego, że aby podjąć jakiekolwiek dalsze kroki prawne związane z rejestracją podmiotu leczniczego, w pierwszej kolejności należy utworzyć podmiot gospodarczy, który będzie prowadził taką działalność. Podmiotem leczniczym może być każdy przedsiębiorca – oznacza to, że działalność leczniczą można prowadzić zarówno w formie spółki prawa handlowego, jak i jednoosobowej działalności gospodarczej, a nawet spółki cywilnej. Ścieżka rejestracji działalności gospodarczej będzie odpowiednia do rodzaju prowadzonej działalności.

Spełnienie warunków z ustawy o działalności leczniczej

Gdy posiadasz już zarejestrowany podmiot gospodarczy, za pomocą którego będziesz prowadzić działalność leczniczą, należy upewnić się, że spełniasz wszystkie niezbędne ku temu warunki wynikające ustawy o działalności leczniczej. Jakie to warunki?

Złożenie wniosku o 14-cyfrowy REGON

Zanim wpiszesz swój podmiot do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL), musisz uzyskać 14-cyfrowy numer identyfikacyjny REGON. Jego uzyskanie jest obowiązkowe dla wszystkich podmiotów leczniczych.

Wniosek składa się do Głównego Urzędu Statystycznego na jednym z dwóch dostępnych formularzy:

Formularz może być złożony elektronicznie – wystarczy posiadać profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny. Formularz uzupełnia się m.in. takimi informacjami jak data rozpoczęcia działalności, przewidywana liczba osób zatrudnionych w podmiocie, czy nazwa podmiotu leczniczego. Nazwa ta musi być inna niż nazwa samego podmiotu, który prowadzi podmiot leczniczy (np. spółki). Co istotne, bez nadanego 14-cyfrowego numeru NIP nie będzie możliwe ubieganie się o wpis do RPWDL.

Ustalenie struktury organizacyjnej i sporządzenie regulaminu organizacyjnego

Ostatnim krokiem przed uzyskaniem wpisu do RPWDL, będzie ustalenie struktury wewnętrznej podmiotu leczniczego – należy ustalić m.in. z jakich jednostek organizacyjnych będzie się składać (np. jakie poradnie będą dostępne w przychodni), kto będzie formalnie sprawować funkcję kierownika przychodni, w jakich godzinach podmiot będzie funkcjonował, czy w jakiej formie będzie udzielał świadczeń. Regulamin organizacyjny jest obowiązkowym dokumentem wymaganym przez przepisy ustawy o działalności leczniczej, a wymagane elementy takiego regulaminu szczegółowo określa właśnie ta ustawa.

Wpis do RPWDL

Status podmiotu leczniczego uzyskasz dopiero wraz z uzyskaniem wpisu do RPWDL. RPWDL jest publicznie dostępnym rejestrem danych wszystkich podmiotów, które udzielają świadczeń zdrowotnych w Polsce, a prowadzi go właściwy terytorialnie wojewoda. Na szczęście aby uzyskać wpis, nie musisz wybierać się do urzędu wojewódzkiego – możesz złożyć wniosek drogą elektroniczną za pomoca systemu https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/, podpisując go podpisem zaufanym lub kwalifikowanym. Pamiętaj też, aby opłacić wniosek – opłata wynosi 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, które ogłasza Prezes GUS w „Monitorze Polskim”. Aktualnie (luty 2023 r.) jest to kwota 666 PLN.

Jeżeli Twój wniosek nie będzie wymagał uzupełnienia, to wojewoda po weryfikacji złożonych dokumentów dokona wpisu do RPWDL oraz wyda zaświadczenie o wpisie – w takim wypadku wpis powinien pojawić się w rejestrze w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku, a Ty wraz z uzyskaniem wpisu możesz rozpocząć działalność leczniczą.