Akt o Usługach Cyfrowych (“AUC“) stanowi regulacyjny kamień milowy w zakresie działalności dostawców usług online. Wprowadza on szereg obowiązków dla przedsiębiorców działających w przestrzeni internetowej. Dostawcy usług online muszą teraz podjąć konkretne kroki w celu dostosowania się do nowych przepisów, aby uniknąć surowych kar, jakie AUC przewiduje dla tych, którzy nie spełnią jego wymagań. Więcej o samym AUC znajdziesz w naszych poprzednich artykułach: DSA/DMA – o co chodzi? Cz.I oraz DSA/DMA – o co chodzi? Cz. II.

Czy zmiany dotyczą także Ciebie? Przeczytaj artykuł i dowiedz się, czy podlegasz pod nowe unijne rozporządzenie! 

Kto jest objęty zakresem Aktu o Usługach Cyfrowych?

Obowiązki określone w Akcie o Usługach Cyfrowych są adresowane do dostawców usług cyfrowych. Są to podmioty, które świadczą usługi pośrednie i zapewniają użytkownikom dostęp do treści, produktów i usług na jednolitym rynku UE, bez względu na to, czy mają one siedzibę w Unii, czy poza nią. Innymi słowy, nowe obowiązki zostały nałożone na pośredników w dostępie do treści umieszczanych w sieci przez użytkowników. 

DOSTAWCA USŁUG CYFROWYCH —  CZYLI KTO?

Obowiązki ustanowione w Akcie o Usługach Cyfrowych obejmą między innymi administratorów serwisów społecznościowych Facebook czy X (dawniej: Twitter) w zakresie, w jakim poprzez te platformy będzie dochodziło do publicznego rozpowszechniania treści udostępnianych przez użytkowników. 
Zmiany dotkną również serwisy takie jak Instagram, LinkedIn, Snapchat, a także YouTube
w zakresie publicznego rozpowszechniania filmów udostępnianych przez użytkowników.

Poza zakresem podmiotowym AUC znajdują się natomiast tzw. dostawcy treści (content providers), czyli tacy dostawcy usług internetowych, którzy udostępniają w sieci swoje lub cudze treści, w których tworzeniu odgrywają aktywną rolę1.

CONTENT PROVIDERS – PRZYKŁADY

Przepisy AUC nie znajdą zastosowania do usługodawców platform streamingowych (VoD), którzy publikują filmy własnej produkcji lub na podstawie uzyskanych licencji. Do tej grupy należą: Netflix, HBO Max czy Disney+

Przepisy AUC przewidują też częściowe wyłączenia (ograniczenie obowiązków z AUC) dla mikro- i małych przedsiębiorców będących dostawcami platform internetowych.

Czym są usługi pośrednie? 

Akt o Usługach Cyfrowych wyróżnia 3 kategorie usług pośrednich: 

Zwykły przekaz (mere conduit)Polega na transmisji w sieci telekomunikacyjnej informacji przekazanych przez odbiorcę usługi lub na zapewnianiu dostępu do sieci telekomunikacyjnej. Są to np. punkty wymiany ruchu internetowego, punkty dostępu bezprzewodowego, wirtualne sieci prywatne.
CachingPolega na automatycznym, pośrednim i krótkotrwałym przechowywaniu informacji przekazywanych przez odbiorcę, dokonywanego wyłącznie w celu usprawnienia lub lepszego zabezpieczenia późniejszej transmisji informacji na żądanie innych odbiorców usługi. Obejmują wyłącznie zapewnianie sieci dostarczania treści, odwrotnych serwerów proxy lub serwerów proxy adaptacji treści. Takie usługi mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia sprawnej i efektywnej transmisji informacji dostarczanych w internecie.


Hosting
Polega na przechowywaniu informacji przekazanych przez odbiorcę usługi. Przykładami są przetwarzanie w chmurze, web hosting, odpłatne usługi odsyłania czy usługi umożliwiające wymianę informacji i treści online, w tym przechowywanie i udostępnianie plików.

Kwalifikacja danej usługi jako „zwykłego przekazu”, „cachingu” czy „hostingu”, oceniana jest w każdym przypadku indywidualnie i zależy wyłącznie od jej funkcji technicznych, które mogą ewoluować w czasie2

Co w przypadku, gdy część usług podlega pod zakres AUC, a część nie? 

Nie wszystko jest czarne albo białe. Należy podkreślić, że każdy przypadek wymaga indywidualnej i szczegółowej analizy oraz zbadania, które obowiązki mają zastosowanie do danej usługi. W praktyce bardzo często zdarzają się sytuacje, że:

  1. usługa lub część usługi świadczona przez przedsiębiorcę internetowego może podlegać przepisom AUC, ale inne znajdujące się w jego ofercie już nie, 
  2. kilka różnych usług podlega przepisom AUC. 

Co w takim przypadku? 

Odpowiedź znajdziemy w motywie 15 Aktu o Usługach Cyfrowych, zgodnie z którym: W przypadku gdy tylko niektóre z usług świadczonych przez dostawcę są objęte zakresem niniejszego rozporządzenia lub gdy usługi świadczone przez dostawcę są objęte różnymi sekcjami niniejszego rozporządzenia, odpowiednie przepisy niniejszego rozporządzenia powinny mieć zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do tych usług, które są objęte ich zakresem3.

Wyjaśnijmy to na przykładzie:

Serwis internetowy “ABC.pl” umożliwia użytkownikom wystawianie ofert na zlecenia dla wykonawców (np. na prace budowlane, usługi prawne). 

Administrator serwisu prowadzi także sekcję z poradami dla użytkowników portalu zainteresowanych danym rodzajem zleceń (np. dotyczące kosztów montażu kabiny prysznicowej, czy różnic między zawodem radcy prawnego i adwokata). 

W związku z tym pojawia się pytanie – czy i do jakich usług będą mieć zastosowanie przepisy AUC? 

Świadczone usługi trzeba rozłożyć na dwie kategorie: 
1. W zakresie ofert umieszczanych przez użytkowników portalu — jeżeli nie są one weryfikowane przez administratora platformy to będzie miał on dla tej usługi status dostawcy platformy internetowej w rozumieniu AUC i zobowiązany on będzie do spełnienia wymagań ustanowionych w przepisach AUC. 
2. W zakresie porad dla użytkowników portalu — przepisy rozporządzenia nie będą mieć zastosowania, ponieważ treści te pochodzą od samego przedsiębiorcy, są przez niego redagowane i umieszczane w odpowiedniej zakładce. 

Kwalifikacja usług internetowych krok po kroku 

Zbadanie czy świadczona przez przedsiębiorcę usługa cyfrowa objęta jest przepisami AUC wymaga dokonania testu polegającego na odpowiedzi na następujące pytania: 

CZY ŚWIADCZYSZ USŁUGĘ: 

1. SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ROZUMIENIU AUC? 

Usługą społeczeństwa informacyjnego jest: 
a) każda usługa normalnie świadczona za wynagrodzeniem, 
b) na odległość, 
c) drogą elektroniczną, 
d) na indywidualne żądanie odbiorcy usługi.

2. POŚREDNIĄ W ROZUMIENIU AUC? 

Istnieją trzy rodzaje usług pośrednich
a) “zwykłego przekazu”, 
b) cachingu, 
c) hostingu.
Szczegółowy opis usług znajduje się powyżej w akapicie Czym są usługi pośrednie?.

3. PLATFORMY INTERNETOWEJ? 

Usługa platformy internetowej polega na: 
a) usłudze hostingu, 
b) która na żądanie odbiorcy usługi przechowuje i rozpowszechnia publicznie informacje.

4. BARDZO DUŻEJ PLATFORMY INTERNETOWEJ?

Bardzo duża platforma internetowa to taka, której:
a) średnia liczba miesięcznie aktywnych odbiorców usług w UE wynosi co najmniej 45 mln, 
b) oraz została zakwalifikowana przez Komisję Europejską jako VLOP (lista VLOPów znajduje się tutaj).

Twierdząca odpowiedź na którekolwiek z powyższych pytań może powodować obowiązek wdrożenia Aktu o Usługach Cyfrowych!

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przepisów rozporządzenia DSA lub zastanawiasz się jak wprowadzić wymagane zmiany w ramach swojej strony internetowej lub aplikacji, odezwij się do nas. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania!


  1.  Wynika to m.in. z motywu 18 AUC, zgodnie z którym: “Wyłączenia odpowiedzialności ustanowione w niniejszym rozporządzeniu nie powinny mieć zastosowania, w przypadku gdy dostawca usług pośrednich zamiast ograniczać się do świadczenia usług w sposób neutralny poprzez czysto techniczne i automatyczne przetwarzanie informacji przekazanych przez odbiorcę usług, odgrywa aktywną rolę, która może pozwolić mu na powzięcie wiedzy o tych informacjach lub sprawowanie nad nimi kontroli. Wyłączenia te nie powinny zatem być dostępne w przypadku odpowiedzialności za informacje przekazane nie przez odbiorcę usługi, lecz przez samego dostawcę usługi pośredniej, w tym w przypadku gdy odpowiedzialność redakcyjną za opracowanie tych informacji ponosi dany dostawca”, dostęp: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32022R2065, 4.12.2023 r.
  2. Por. motyw 28 AUC.
  3. Por. motyw 15 AUC.