1 stycznia 2023 roku w życie weszły zmiany w przepisach prawa konsumenckiego, który – oprócz omawianych szeroko w mediach zmian dot. działalności sprzedawców internetowych – niesie za sobą także istotne konsekwencje dla podmiotów leczniczych. W jaki sposób nowe przepisy wpływają na podmioty lecznicze i co należy zrobić w związku z nimi? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej.

Co się zmienia?

Dotychczas ustawa o prawach konsumenta nie miała zastosowania do usług zdrowotnych. Oznaczało to, że osobom korzystającym z takich usług nie przysługiwały prawa przewidziane dla konsumentów (np. prawo odstąpienia od umowy). Kluczowa zmiana dotyczy wprowadzenia wyjątku od tej zasady. Zgodnie z nowymi zasadami do umów dotyczących usług zdrowotnych zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, czyli na przykład takich które są zawierane przez stronę internetową lub aplikację mobilną, mają mieć zastosowanie przepisy ustawy o prawach konsumenta. 

W praktyce oznacza to przede wszystkim nowe obowiązki podmiotów leczniczych.

Wśród nowych obowiązków podmiotów leczniczych znajdziemy obowiązki informacyjne, obowiązek poinformowania o prawie do odstąpienia i zasadach realizacji tego prawa oraz obowiązek przekazania dokumentu zawartej umowy.

Weryfikacja regulaminów podmiotów leczniczych

W praktyce dla podmiotów leczniczych, które oferują możliwość zakupu usług on-line, oznaczać to będzie konieczność weryfikacji regulaminów oraz ich modyfikacji. W zmodyfikowanych regulaminach podmioty lecznicze powinny zawrzeć m. in. informacje dotyczące:

Prawo do odstąpienia od umowy

Ustawa przyznaje także pacjentom prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość. Dla pacjenta oznacza to, że będzie mógł on odstąpić od takiej umowy w ciągu 14 dni bez konieczności podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Bardzo ważne jest w tym przypadku poinformowanie pacjenta o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy. W przypadku gdy podmiot leczniczy nie poinformuje pacjenta o tym prawie, termin na odstąpienie od umowy zostanie przedłużony i upłynie dopiero po 12 miesiącach od zawarcia umowy. Jeśli jednak w trakcie 12 miesięcy od zawarcia umowy podmiot leczniczy poinformuje pacjenta o prawie do odstąpienia, to termin upłynie po 14 dniach od poinformowania pacjenta.

W przypadku odstąpienia podmiot leczniczy będzie musiał pamiętać także o przekazaniu pacjentowi potwierdzenia, że otrzymał on od pacjenta oświadczenie o odstąpieniu. Takie potwierdzenie powinno zostać przekazane pacjentowi na trwałym nośniku. Trwałym nośnikiem są takie materiały lub narzędzia, które umożliwiają pacjentowi przechowywanie i dostęp do informacji w przyszłości. W praktyce oznacza to, że podmiot leczniczy może przekazać pacjentowi taką informację poprzez na przykład wysłanie wiadomości e-mail lub poprzez dodanie w ramach aplikacji lub strony internetowej funkcjonalności pozwalającej na wygenerowanie potwierdzenia, które pacjent będzie mógł pobrać np. formie PDF.

Prawo pacjenta do odstąpienia od umowy nie jest jednak nieograniczone. Pacjent nie będzie mógł odstąpić od takiej umowy np. w przypadku gdy podmiot leczniczy wykonał w pełni usługę za zgodą pacjenta przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy. 

Aby podmiot leczniczy mógł skorzystać z przewidzianego wyżej wyjątku, konieczne będzie jednak przekazanie pacjentowi informacji o tym, że skorzystanie z danego świadczenia przed upływem ustawowego terminu wyłącza możliwość odstąpienia od umowy. Praktycznym rozwiązaniem w tym zakresie jest sformułowanie w aplikacji lub na stronie internetowej prostego checkboxa. Taki checkbox powinien obejmować:

Nieprzekazanie takiej informacji pacjentowi i niezapewnienie pacjentowi możliwości wyrażenia wyraźnej zgody, może skutkować przywróceniem mu terminu na odstąpienie od umowy

Przekazanie pacjentowi umowy

Zgodnie z nowymi przepisami na podmiotach leczniczych będzie również spoczywać obowiązek przekazania umowy na papierze lub, za zgodą pacjenta, na innym trwałym nośniku, na przykład w wiadomości e-mail. 

Masz więcej pytań dotyczących zmian w przepisach lub zastanawiasz się jak wprowadzić wymagane zmiany w ramach swojej strony internetowej lub aplikacji – odezwij się do nas, chętnie odpowiemy na Twoje pytania.